[M3commit] CVS Update: cm3

Jay Krell jkrell at elego.de
Sun Oct 13 01:06:30 CEST 2013


CVSROOT:	/usr/cvs
Changes by:	jkrell at birch.	13/10/13 01:06:30

Modified files:
	cm3/caltech-parser/cit_common/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/cit_util/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/drawcontext/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/drawcontext/dcpane/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/drawcontext/kgv/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/drawcontext/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/hack/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/m3browserhack/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/m3tmplhack/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/paneman/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/paneman/kemacs/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/parserlib/kext/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/parserlib/klex/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/parserlib/klexlib/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/parserlib/ktok/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/parserlib/ktoklib/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/parserlib/kyacc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/parserlib/kyacclib/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/parserlib/parserlib/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/parserlib/parserlib/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/parserlib/parserlib/test_stdin/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/caltech-parser/term/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/compact-client/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/compact-copyright/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/compactrc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/depgraph/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/fileinfo/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/filepool/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/fsfind/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/graphicutils/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/langutils/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/m3dep/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/m3dir/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/m3err/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/m3makefile/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/m3msh/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/m3ovr/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/miniscan/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/pkg_base/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/pkg_vc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/pkgversions/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/pkgvm/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/prjbase/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/prjm/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/rsrcservice/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/elego/tuple/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/events/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/events/tests/msg/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/events/tests/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/events/tests/work/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/netobj/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/netobj/tests/echorw/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/netobj/tests/fd/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/netobj/tests/fd1/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/netobj/tests/longcall/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/netobj/tests/luca/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/netobj/tests/perf/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/netobj/tests/pkl/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/netobjd/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/rdwr/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/rdwr/test/echo/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/rdwr/test/john/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/serial/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/sharedobj/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/sharedobj/tests/netobjtest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/sharedobj/tests/obsequence/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/sharedobj/tests/tracker/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/sharedobjgen/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/sharedobjgen/test/trackerpos/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/stubgen/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/tapi/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/tcp/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/udp/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-comm/udp/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/db/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/db/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/odbc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/odbc/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/pgodbc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/postgres95/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/postgres95/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/smalldb/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/stable/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/stable/example/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/stable/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-db/stablegen/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-demo/calculator/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-demo/cube/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-demo/dpsslides/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-demo/fisheye/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-demo/mentor/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-demo/sharedboard/board/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-demo/sharedboard/boardclient/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-demo/sharedboard/boardserver/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-demo/sharedboard/calendar/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-demo/sil/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-games/badbricks/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-games/columns/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-games/fours/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-games/maze/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-games/solitaire/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-games/tetris/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-lectern/buildlectern/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-lectern/editlectern/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-lectern/lectern/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-lectern/lecternclient/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-lectern/lecterndoc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-lectern/lecterntohtml/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-lectern/ocr/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/arithmetic/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/arithmetic/doc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/arithmetic/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/binIO/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/binIO/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/bitvector/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/bitvector/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/commandrw/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/debug/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/deepcopy/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/digraph/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/dps/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/embutils/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/fftw/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/fftw/swig/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/fftw/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libbuf/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/arith/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/fmtlex/fmt/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/fmtlex/lex/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/fmtlex/scan/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/os/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/pqueue/fromtty/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/pqueue/heapsort1/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/pqueue/heapsort2/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/random/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/rw/autotest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/rw/copy/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/rw/pump/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/rw/pumprd/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/sequence/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/sortedtable/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libm3/tests/sqrt/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/libsio/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/listfuncs/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/m3core/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/m3core/tests/float/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/m3core/tests/text/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/m3tk-misc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/parseparams/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/patternmatching/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/patternmatching/tests/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/plplot/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/plplot/swig/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/realgeometry/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/set/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/sgml/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/slisp/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/slisp/tests/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/sortedtableextras/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/sortedtableextras/tests/intperf/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/sortedtableextras/tests/leveltest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/sortedtableextras/tests/randtest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/sortedtableextras/tests/rbtest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/sortedtableextras/tests/sltest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/sysutils/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/table-list/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/tcl/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/tcl/test/src/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/tempfiles/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/unittest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/unittest-numeric/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-libs/wellfett/example/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-mail/llscan/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-mail/postcard/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-mail/webcard/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/metasyn/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliq/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqbin3D/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqbinanim/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqbinmin/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqbinstd/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqbinui/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqlib3D/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqlibanim/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqlibemb/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqlibm3/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqlibui/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqparse/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqprint/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqrt/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqsrvstd/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/obliqsrvui/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/synex/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/synloc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/visualobliq/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/vocgi/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/voquery/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-obliq/vorun/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-pkgtools/pkgfprint/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-pkgtools/pkgobj/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-pkgtools/pkgq/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-pkgtools/pkgsrv/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-pkgtools/pkgtool/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/cm3/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/cm3/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/cm3ide/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/cminstall/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/dll2lib/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/fix_nl/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/libdump/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3back/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3cc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3cc/gcc/gcc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3cc/gcc-4.5/gcc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3cc/gcc-apple/gcc/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3cgcat/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3cggen/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3front/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3gdb/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3linker/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3loader/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3middle/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3objfile/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3quake/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3quake/test/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3scanner/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3staloneback/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/m3tools/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/mklib/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-sys/windowsResources/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/cmpdir/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/cmpfp/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/coverage/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/cvsup/client/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/cvsup/cvpasswd/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/cvsup/server/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/cvsup/suplib/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/dirfp/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/gnuemacs/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/hexdump/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/kate/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/m3browser/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/m3bundle/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/m3markup/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/m3scan/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/m3tk/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/m3tohtml/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/m3totex/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/mtex/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/pp/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/recordheap/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/rehearsecode/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/replayheap/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/showheap/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/shownew/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/showthread/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-tools/uniq/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/PEX/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/X11R4/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/anim3D/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/bicycle/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/cmvbt/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/codeview/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/formsedit/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/formsvbt/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/formsvbtpixmaps/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/formsview/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/images/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-app/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-app/pkl-fonts/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-compiler/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-compiler/tests/compiler/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-compiler/tests/lexer/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-compiler/tests/parser/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-compiler/tests/scope/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-machine/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-machine/linear/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-machine/nonlinear/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-machine/runtime/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/juno-2/juno-machine/solve/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/jvideo/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/m3zume/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/mg/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/mgkit/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/motif/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/motif/tests/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/opengl/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/Argus/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/BadBricks/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/ButtonTest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/Cards/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/ColorMonster/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/Draw/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/EyesVBT/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/Hello/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/Monster/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/Sketch2/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/StarAnim/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/Track/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui/test/TypeInTest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/pixmapcomtest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/pixtest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test18/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test19/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test25/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test26/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test27/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test28/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test29/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test30/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test31/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test32/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test33/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/test35/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/texturecomtest/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/tiles/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/ui-tests/track/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/vbtkit/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/videovbt/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/webvbt/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/webvbt/src/hyperpage/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-ui/zeus/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-win/import-libs/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-www/deckscape/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-www/http/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-www/proxy/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-www/web/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-www/webcat/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/m3-www/webscape/: .cvsignore 
	./: .cvsignore 
	cm3/scripts/: .cvsignore 

Log message:
	basically cat, sort, uniq all the .cvsignore files,
	except at the root, and leaving stderr only in the various
	test directories
	
	The primary affect here is adding AMD64_NT.
	But there is other. VMS gets added some places.
	The sort order changed slightly.
More information about the M3commit mailing list